Fyzikálne princípy snímačov

     Pretože snímač je vo všeobecnosti prevodník neelektrickej veličiny na elektrický signál, je potrebný jeden, alebo častejšie niekoľko transformačných krokov ešte pred generovaním výstupného elektrického signálu. Tieto kroky zahŕňajú zmeny energie, pričom finálny krok musí produkovať elektrický signál v požadovanom formáte. Ako už bolo uvedené, rozlišujeme dva typy senzorov: aktívne (priame) a pasívne (komplexné). Aktívny snímač je taký, ktorý priamo konvertuje neelektrický podnet na elektrický signál. Avšak väčšina stimulov nemôže byť priamo konvertovaná na elektrinu, a tak je požadovaná transformácia vo viacerých krokoch. Pretože všetky transformácie sú založené na fundamentálnych fyzikálnych princípoch, sú v ďalšom stručne popísané základné, v senzorovej technike najčastejšie využívané fyzikálne princípy.