Organizácie v Európe

4.1 EUROMET

  Táto organizácia pre spoluprácu medzi európskymi metrologickými ústavmi bola založená v roku 1983. V súčasnej dobe má 23 členov, pričom niektoré ďalšie štáty sa uchádzajú o členstvo. Základom činnosti je spolupráca na projektoch v oblasti výskumu, medzilaboratórnych porovnávaní a štúdií nadväznosti. Tieto projekty riadia technické skupiny, v ktorých je každá krajina zastúpená jedným členom. Tvorí základ ekvivalencie medzi NMI a nadväznosti v Európe.
  EUROMET je hlavnou metrologickou organizáciou v Európe a je orgánom Európskej komisie, riadi taktiež projekty na ktorých má EU záujem z hľadiska spoločného trhu. EUROMET je regionálna organizácia v rámci mnohostrannej dohody CIPM o uznávaní národných etalónov.4.2 Európska spolupráca v akreditácii (EA)

  Jedná sa o hlavnú organizáciu akreditačných orgánov v Európe vytvorenou na základe mnohostrannej dohody a založenú na vzájomne rovnocennom posudzovanom systéme. EA zahrňuje 15 akreditačných orgánov uzákoňuje bilaterálne dohody s príbuznými orgánmi v ďalších krajinách.
  Skúšky a kalibrácie v jednom akreditovanom laboratóriu v jednej členskej krajine musia byť uznávané úradmi a priemyselnými spoločnosťami a to vo všetkých ostatných členských krajinách.
  Metrologickú infraštruktúru vo väčšine krajín tvoria národné metrologické ústavy (NMI), referenčné laboratóriá a akreditované laboratóriá. U NMI a referenčných laboratórií sa prejavuje snaha o externé posudzovanie vlastných systémov akosti prostredníctvom akreditácie alebo certifikácie.4.3 EUROlab

  Jedná sa o federáciu organizácií národných laboratórií združujúcich okolo 2000 laboratórií. EUROlab je dobrovoľná organizácia zastupujúca a podporujúca technické a politické organizácie laboratórií a to koordinovaním akcií vzťahujúcich sa napríklad k Európskej komisii, európskej štandardizácii a medzinárodným záležitostiam.
  EUROlab organizuje workshopy a sympóziá, vypracováva stanoviská a technické správy. Členmi EUROlabu je niekoľko laboratórií zaoberajúcich sa metrológiou.4.4 Eurachem

  Združenie európskych analytických laboratórií. V Európskej únii v oblasti chémie naberá stále väčšieho významu nadväznosť a zabezpečenie akosti. Eurachem spolupracuje s EUROMETom v oblasti vytvárania referenčných laboratórií, používania referenčných materiálov a nadväznosti na mol.4.5 COOMET

  COOMET (kooperácia v oblasti metrológie európskych a ázijských štátov), je orgán v rámci regionálnej metrologickej organizácie (RMO) COOMET, členmi ktorého je prezident tejto organizácie (zástupca Ukrajiny) a štyria viceprezidenti (Bielorusko, Nemecko, Rusko a Slovensko).