Legálna metrológia

  Slovo „legálna“ vzniklo z francúzskeho „légale“, čo v preklade znamená „zákonná, právna“. Legálna metrológia zahŕňa všetky aktivity stanovené právnymi predpismi, ktoré sa týkajú meraní, meracích jednotiek, meracích prístrojov a metód merania. Tieto aktivity vykonávajú buď štátne ústavy, alebo štátom poverené subjekty. Ich cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní v štátom regulovanej sfére. Slovenská legálna metrológia, n. o., ako organizácia poverená na výkon metrologickej kontroly podľa zákona o metrológii, má preto slovo „legálna“ aj v názve.
   Legálna metrológia pôvodne vznikla z dôvodu zabezpečiť poctivý obchod. Hlavným cieľom legálnej metrológie je ochrana občanov pred dôsledkami zlého merania v oblasti:
 • Úradných a obchodných transakcií
 • Pracovných podmienok, zdravia a bezpečnosti
Preto legislatíva stanovuje požiadavky na:
 • Meradlá
 • Metódy merania a skúšania
 • Balený tovar5.1 Technická funkcia legálnej metrológie

  Technickí a vedeckí pracovníci, ktorí používajú výsledky meraní v aplikačnej oblasti legálnej metrológie nemusia byť práve odborníkmi v metrológii. Zodpovednosť za dôveryhodnosť pri meraniach prijíma štát. Prístroje používané pri meraniach musia zaručovať správne výsledky meraní:
 • Prevádzkových podmienok
 • Počas celého obdobia používania
 • V rámci stanovených prípustných chýb5.1.1 Smernice

  Na celom svete sú pre hore uvedené oblasti stanovené národné právne požiadavky na meradlá a ich používanie. Patria sem preventívne ako aj represívne opatrenia.Preventívne opatrenia

  Preventívne opatrenia sa zrealizujú ešte pred uvedením prístroja na trh, t.j. tieto prístroje musia byť typovo schválené a overené. Schválenie typu vykonáva kompetentný orgán, vo väčšine krajín je to úrad. Daný typ musí spĺňať všetky príslušné požiadavky. Pri sériovo vyrábaných meradlách musí byť overením zabezpečené, že každé meradlo spĺňa všetky požiadavky stanovené vo schvaľovacom procese.
  Pre používané prístroje sú predpísané kontroly alebo periodické kontroly, tak aby meradlá spĺňali zákonné požiadavky. Tieto zákonné požiadavky, vrátane požiadaviek na používanie sa líšia v niektorých krajinách podľa národnej legislatívy.Represívne opatrenia

  Represívne opatrenie je kontrola trhu zameraná na zistenie nezákonného používania meradiel. Etalóny používané pri týchto kontrolách a skúškach musia mať nadväznosť na národné alebo medzinárodné etalóny.Harmonizácia

  Harmonizácia v Európe vychádza zo Smernice 71/316/EHS, ktorá obsahuje požiadavky na všetky kategórie meradiel a z ďalších smerníc týkajúcich sa jednotlivých kategórií meradiel vydané od roku 1971. Meradlá s typovým schválením EHS a prvotným overením EHS sa môžu uvádzať na trh a používať vo všetkých členských krajinách bez podrobenia ďalších skúšok alebo schvaľovania typu.
  Na dosiahnutie voľného pohybu tovaru na jednotnom európskom trhu prijala Rada svojím rozhodnutím v roku 1989 novú koncepciu v oblasti technickej harmonizácie a štandardizácie, vrátane metrológie. Zámerom bolo, aby smernice boli záväzné pre všetky členské štáty a aby neboli povolené národné odchýlky.
  Európska komisia zverejnila návrh na Smernicu pre meradlá (MID). Účelom MID je odstránenie technických prekážok obchodu a tým aj regulácia predaja a používania nasledujúcich meradiel:
 • vodomerov,
 • plynomerov,
 • elektromerov a meracích transformátorov
 • meračov tepla,
 • meracích systémov na kvapaliny iné než voda,
 • automatických vážiacich zariadení,
 • taxametrov,
 • diaľkových meradiel,
 • súradnicových strojov,
 • analyzátorov dychu,
 • analyzátorov výfukových plynov.
  Jednotlivé prístroje musia spĺňať základné požiadavky. Výrobca môže stanoviť technické detaily alebo sa môže odvolať na harmonizované európske normy.Posudzovanie zhody

  Postupy posudzovania zhody odpovedajú postupom uvedených v Smernici 93/65/EHS pre moduly používané vo všetkých technických harmonizačných smerniciach.
  Pri elektronických meradlách sa používa dvojstupňový postup posudzovania zhody. V prvom stupni vykoná externý certifikačný orgán typovú skúšku. Hodnotenie zhody sériovo vyrábaných prístrojov môže vykonať ich výrobca za predpokladu, že má k dispozícii schválený a kontrolovaný systém akosti. Skúšanie jednotlivých prístrojov musí inak vykonať externý certifikačný orgán.
  Príklad: Smernica 90/384/EHS o váhach s neautomatickou činnosťou a Smernica 93/42/EHS o lekárskych prístrojoch. V Európskom hospodárskom priestore (pred uvedením na trh) tieto prístroje môžu byť označené značkou CE za predpokladu, že prešli postupom EC pre posudzovanie zhody.Certifikačné orgány

  Členským krajinám sú oznamované certifikačné orgány. Tieto notifikované orgány musia mať technickú kompetenciu a nezávislosť vychádzajúcu zo smernice a tým aj schopnosť plniť technické a administratívne úlohy. Môže sa jednať o súkromné ale aj o štátne organizácie. Výrobcovia si môžu dobrovoľne vybrať medzi týmito európskymi orgánmi.Zákonná kontrola

  Záväzná zákonná kontrola meradiel, ako je uvedené v smernici, bude ponechaná v rukách každej členskej krajine. Požiadavky ktoré majú prístroje splňovať po svojom uvedení do užívania neboli doposiaľ harmonizované. Členské štáty si môžu stanoviť overovanie, kontroly a lehoty splatnosti na základe svojej vlastnej národnej legislatívy. Ochrana zákazníkov sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Z toho dôvodu, požiadavky na používanie prístrojov vychádzajú z národnej legislatívy. Taktiež členské štáty môžu stanoviť vlastné zákonné požiadavky na meradlá, ktoré nie sú uvedené v MID.5.1.2 Kontrolované zariadenia

  Z historických dôvodov nie je rozsah legálnej metrológie vo všetkých krajinách rovnaký.
Väčšina kategórií harmonizovaných meradiel v Európe je uvedená v tabuľke 5.1. Keď vstúpi do platnosti MID, väčšina nižšie uvedených smerníc bude zrušená. Smernice sú uvedené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.Tabuľka 5.1 Kategórie meradiel podľa smerníc

 

Smernica

 

Vyhláška

 

Nariadenie vlády

 

Meradlo alebo výrobok

 

71/317

 

33/2002

 

 

Pravouhlé závažia 5kg - 50kg a valcové závažia 1kg - 10 kg

71/318

336/2000

 

Plynomery

71/319

22/2001

 

Prietokomery na kvapaliny iné ako voda

71/347

29/2002

 

Meracie prístroje na meranie objemovej hmotnosti obilia

73/362

339/2000

 

Hmotnostné dĺžkové miery

74/148

32/2002

 

Závažia od 1mg do 50kg

75/033

334/2000

 

Vodomery na studenú vodu

75/410

250/2001

 

Pasové dopravníkové váhy

76/765

31/2002

 

Liehomery a hustomery na lieh

76/766

141/1997

 

Liehomerné tabuľky

76/891

338/2000

 

Elektromery

77/095

336/2000

 

Taxametre

77/313

21/2001

 

Meracie systémy pre kvapaliny iné ako voda

78/1031

249/200

 

Automatické kontrolné a triediace vážiace zariadenia

79/830

333/2000

 

Vodomery na teplú vodu

86/217

37/2000

 

Merače tlaku v pneumatikách pre motorové vozidlá

90/384

 

326/2002

Váhy s neautomatickou činnosťou

93/42

 

181/2001

Zdravotnícke prostriedky5.1.3 Metrologická legislatíva


5.1.3.1 Metrologická legislatíva v Slovenskej republike (EHS „starý prístup“)

  Právna úprava metrológie v Slovenskej republike pozostáva z:
 • Predpisov transponujúcich legislatívu „starého prístupu“ Európskych spoločenstiev a obsahujúcich tiež legislatívu pre neharmonizovanú oblasť.
  1. Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách,
  3. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov,
  4. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
 • Predpisy transponujúce legislatívu Nového prístupu Európskej únie.
  1. Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z.,
  3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2004 Z. z.,
  Metrologickej legislatívy sa týkajú zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou
  4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro,
  Metrologickej legislatívy sa týkajú zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou
  5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách
 • Metrologická terminológia:
  STN 01 0115: 2001 Terminológia v metrológii, ktorá prevzala Medzinárodný metrologický slovník (VIM),
  STN 01 0116: 2004 Terminológia v legálnej metrológii, ktorá prevzala Medzinárodný slovník legálnej metrológie (VIML).5.2 Medzinárodná organizácia - OIML

  „Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu“ OIML („International Organization of Legal Metrology“) je medzivládnou organizáciou. Bola založená v roku 1955 na základe príslušnej konvencie, ktorá bola pozmenená v roku 1968. Účelom je podpora celosvetovej harmonizácie postupov legálnej metrológie. V roku 2008 mal OIML 59 členských štátov a 57 korešpondenčných členských štátov, ktoré sú pridružené k OIML ako pozorovatelia.
  OIML za svoju dobu existencie vyvinul orientovaný technický systém, ktorý poskytuje členom metrologické predpisy a pokyny pre vypracovanie národných a regionálnych požiadaviek týkajúcich sa výroby a používania meradiel v oblasti legálnej metrológie. OIML vydáva medzinárodné odporučenie, ktoré poskytuje členom. Hlavné prvky medzinárodných odoporučení sú:
 • Rozsah, použitie a terminológia
 • Metrologické požiadavky
 • Technické požiadavky
 • Metódy a vybavenia pre skúšanie a overovanie zhody s požiadavkami
 • Štruktúra skúšobných protokolov/certifikátov.
  Návrhy odporučení a dokumentov OIML sú vytvorené technickými výbormi alebo podvýbormi zloženými zo zástupcov členských štátov. V roku 2008 malo OIML 18 technických výborov. Medzi OIML a organizáciami ako sú ISO alebo IEC sú uzatvorené dohody s cieľom vyhnúť sa stanoveniam rozporných požiadaviek.Vzorové predpisy a medzinárodné odporučenia

  OIML vypracováva vzorové predpisy a vydáva medzinárodné odporučenia, ktoré slúžia pre členské štáty ako medzinárodne dohodnutý základ na vypracovanie národnej legislatívy pre rôzne kategórie meradiel. Technické odporučenia obsiahnuté v návrhu Európskej smernice pre meradlá (MID) sú skoro totožné s Medzinárodnými odporučeniami OIML.
  Certifikačný systém OIML, ktorý bol uvedený na trhu v roku 1991, dáva výrobcom možnosť získať certifikáty OIML a skúšobné protokoly. Tieto určujú či je daný typ meradla v zhode s požiadavkami odpovedajúcich medzinárodných odporučení. Certifikáty OIML sú vydávané členskými štátmi OIML.
  Od roku 2005 sa uplatňuje dohoda o vzájomnej akceptácii OIML- OIML MAA (OIML Mutual Acceptance Arrengement). OIML MAA sa vzťahuje iba na preskúšanie typu OIML. Cieľom je podpísať príslušné prehlásenia o vzájomnej dôvere pre všetky oblasti (Declarations of Mutual Confidence). Tento proces sa ďalej rozvíja.5.3 Európska organizácia WELMEC

  V súvislosti s vypracovaním a presadzovaním smerníc v súlade s „Novým prístupom“ na základe memoranda o porozumení túto „Západoeurópsku organizáciu pre spoluprácu v legálnej metrológii“ podpísalo 15 členských krajín EU a tri štáty EFTA. Bolo to v roku 1990 pri príležitosti založenia organizácie WELMEC - „Západoeurópska organizácia pre spoluprácu v legálnej metrológii“. Tento názov bol v roku 1995 zmenený na „Organizácia pre Európsku spoluprácu v legálnej metrológii“, viac menej sa jedná o rovnakú organizáciu. Od tej doby sa členmi WELMECu stali štáty, ktoré podpísali zmluvy s Európskou úniou. V súčasnej dobe má táto organizácia 27 členských štátov.Členovia WELMECu

  Sú národné orgány legálnej metrológie v členských krajinách EU a EFTA. Pridruženými členmi sú národné orgány legálnej metrológie kandidátnych krajín EU. Hlavným cieľom WELMECu je vytváranie vzájomnej dôvery medzi orgánmi legálnej metrológie v Európe, harmonizácie aktivít v oblasti legálnej metrológie a podpora výmeny informácií medzi všetkými zainteresovanými orgánmi.Výbor WELMECu

  Je zložený z delegátov jednotlivých členských a pridružených štátov a z pozorovateľov EUROMETu, Európskej spolupráce v akreditácii (EA), Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu (OIML) a ďalších regionálnych organizácii v oblasti legálnej metrológie. Výbor sa schádza minimálne raz do roka. V strategických otázkach predsedovi radí „Poradná skupina“.Pracovné skupiny

  Podľa potreby sa stretnú kvôli prejednávaniu dôležitých otázok a kvôli vypracovaniu odporúčaní pre výbor WELMECu. V súčasnej dobe podporuje činnosť výboru sedem pracovných skupín:
 • WG 2 Realizácia smernice 90/38/EHS. Sekretariát vo Veľkej Británii
 • WG 4 Aplikácia noriem EN45000 na notifikované pracoviská. Sekretariát v Nórsku
 • WG 5 Revízia presadzujúcich aktivít. Sekretariát vo Veľkej Británii
 • WG 6 Hotovo balený tovar. Sekretariát v Holandsku
 • WG 7 Software. Sekretariát v Nemecku
 • WG 8 Smernice pre meradlá. Sekretariát vo Francúzsku
 • WG 10 Meracie zariadenie pre kvapaliny iné ako voda. Sekretariát v Holandsku

Príklady vydaných pokynov pre harmonizáciu v Európe:

 • Aplikácia smernice 90/384/EHS o neautomatických váhach
 • Dohoda o schvaľovaní typu, ktorá zahrňuje vzájomné uznávanie typových schválení na základe odporučenia OIML, pre niektoré kategórie meradiel v oblastiach doposiaľ neharmonizovaných
 • Pokyny pre softwarové požiadavky na meradlá
 • WELMEC je poradným orgánom Európskej komisie a Rady pre vypracovanie Smernice pre meradlá (MID).