Slovník

Akreditované laboratórium - Accredited Laboratory
Laboratórium u ktorého nezávislá tretia strana schválila odbornú kompetentnosť, používaný systém zabezpečenia akosti a nestrannosť.


Artefakt - Artefact
Predmet vytvorený umelo, napríklad ľudskou rukou. Príkladom artefaktu vytvoreného pre účely merania sú závažia a meracie laty.


Základná (meracia) jednotka - Basic unit (of measurement)
[Meracia] jednotka pre základnú veličinu v danom systéme veličín. [4]


Mezinárodný úrad pre váhy a miery BIPM - Bureau International des Poids et Mesures.


Národný metrologický úrad (ústav) BNM - Bureau National de Métrologie Francie


Delenie stupnice- Scale Division
Časť stupnice medzi dvoma susednými značkami na stupnici.


Detektor - Detector
Prostriedok alebo látka indikujúca prítomnosť určitého javu, bez toho aby bolo nutné poskytnúť hodnotu pridruženej veličiny. Napríklad lakmusový papier. [4]


Drift - Drift
Pomalá zmena metrologickej charakteristiky meradla. [4]


Európská spolupráca v akreditácii EA - European co-operation for Accreditation - vznikla v novembri 1997 zlúčením EAL (Európska organizácia pre spoluprácu v oblasti akreditácie laboratórií) a EAC (Európska organizácia pre akreditáciu certifikácie).


EAC - pozri EA.


EAL – pozri EA.


Etalón - Measurement Standard, Etalon
Materiálna miera, meradlo, referenčný materiál alebo merací systém určený na definovanie, realizáciu, uchovávanie alebo reprodukciu jednotky. [4]


Etalón, medzinárodný - Measurement Standard, International
Etalón uznaný medzinárodnou dohodou, aby slúžil v medzinárodnom rozsahu, ako základ na stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny. [4]


Etalón, uchovávanie - Measurement Standard, Maintenance
Súbor operácií nutných na udržiavanie metrologických charakteristík meracieho etalónu v náležitých medziach. [4]


Etalón, štátny - Measurement Standard, National
Etalón uznaný národným rozhodnutím, aby slúžil v danej krajine ako základ na stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny. [4]


Etalón, skupinový- Standard, Collective
Súbor podobných stelesnených mier alebo meradiel, ktoré pri ich spoločnom použití tvoria jeden etalón sa nazýva skupinový etalón.


Etalón, porovnávací - Standard, Transfer
Etalón používaný ako prostriedok na porovnávanie etalónu.


Etalón, cestovný - Standard, Travelling
Etalón, niekedy špeciálnej konštrukcie, používaný pri porovnávaní etalónov na rôznych miestach.


História meracieho zariadenia - History of Measuring Equipment
Pozri História kalibrácie - Calibration History.


Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC - International Electrotechnical Commission.


História kalibrácie meracieho zariadenia - Calibration History, Measuring Equipment
Celkový záznam výsledkov kalibrácie meracieho zariadenia alebo artefaktu za určité časové obdobie, slúži na hodnotenie dlhodobej stability daného meracieho zariadenia alebo meracieho artefaktu.


Interval kalibrácie - Calibration Interval
Časový interval medzi dvoma nasledujúcimi kalibráciami meradla.


Poradný výbor pre elektrinu a magnetizmus CCEM - Consultative Committee for Electricity and Magnetism - vytvorený v roku 1927.


Poradný výbor pre dĺžku CCL - Consultative Committee for Length - vytvorený v roku 1952.


Poradný výbor pre hmotnosť a príbuzné veličiny CCM - Consultative Committee for Mass and Related Quantities - vytvorený v roku 1980.


Poradný výbor pre fotometriu a rádiometriu CCPR - Consultative Committee for Photometry and Radiometry - vytvorený v roku 1933.


Poradný výbor pre látkové množstvo CCQM - Consultative Committee for Amount of Substance.


Poradný výbor pre ionizujúce žiarenie CCRI - Consultative Committee for Ionising Radiation – vytvorený v roku 1958.


Poradný výbor pre termometriu CCT - Consultative Committee for Thermometry –vytvorený v roku 1937.


Poradný výbor pre čas a frekvenciu CCTF - Consultative Committee for Time and Frequency – vytvorený v roku 1956.


Poradný výbor pre jednotky CCU - Consultative Committee for Units - vytvorený v roku 1964.


Národný metrologický ústav Španielska CEM - Centro Espaňol de Metrología.


Európský výbor pre štandardizáciu CEN - Comité Européen de normalisation.


Generálna konferencia pre váhy a miery CGPM - Conférence Générale des Poids et Mesures – Prvýkrát sa konala v roku 1889, koná sa každé 4 roky.


Hodnota (meranej veličiny), transformovaná- Value (of a Measurand), Transformed
Hodnota meracieho signálu, ktorá vyjadruje danú meranú veličinu.


Hodnota (veličiny)- Value (of a Quantity)
Veľkosť bližšie určenej veličiny vyjadrenej ako (meracia) jednotka násobená číselnou hodnotou.


Hodnota, nominálna- Value, Nominal
Zaokrúhlená alebo približná hodnota charakteristiky meradla.


Hodnoty, odvodené- Values, Derived
Podmienky používané na zachovanie metrologických charakteristík meradla v stanovených medziach.


Chyba merania- Measuring Error
Výsledok merania mínus pravá hodnota meranej veličiny. [4]


Chyba merania, absolútna- Measuring Error, Absolute
Odlíšenie „chyby" od „relatívnej chyby", sa niekedy nazýva „absolútna chyba merania". [4]


Indikácia (meradla) - Indication (of a Measuring Instrument)
Hodnota (merateľnej) veličiny udávaná meradlom. [4]


Jednotka SI - SI Unit
Jednotka v rámci sústavy SI.


SMIS - Ústav štandardizácie a metrológie Slovinska, národný metrologický ústav Slovinska.


SMU - Slovenský metrologický ústav, národný metrologický ústav Slovenskej republiky.


SP - Národný metrologický ústav Švédska - Sveriges Provnings- och Forskingsinstitut.


Jednotka (merania)- Unit (of Measurement)
Bližšie určená veličina, definovaná a schválená zmluvou, pomocou ktorej sa porovnávajú iné veličiny toho istého druhu na vyjadrenie veľkosti.


Jednotka merania (odvodená), koherentná- Unit of Measurement (Derived), Coherent
Odvodená (meracia) jednotka, ktorá môže byť vyjadrená ako súčin mocnín základných jednotiek, pričom súčiniteľ úmernosti sa rovná jednej.


Kalibrácia - Calibration
Súbor úloh, ktorými sa za stanovených podmienok určí vzťah medzi hodnotami veličín udávaných meradlom alebo meracím systémom, hodnotami predstavovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom a odpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi. [4]


Kalibračný certifikát / kalibračný list - Calibration Certificate / Report
Výsledok (výsledky) kalibrácie možno zaznamenať do dokumentu, ktorý sa niekedy nazýva kalibračný certifikát alebo kalibračný list [4]


Kontrolný / pracovný etalón - Check / Working Standard
Etalón bežne používaný na kalibráciu alebo kontrolu meracieho prístroja alebo referenčného materiálu. [4] Pracovný etalón bežne používaný na zaistenie správnosti merania sa nazýva „kontrolný etalón“.


Medzinárodný výbor pre váhy a miery CIPM - Comité International des Poids et Mesures.


Konvenčne pravá hodnota (veličiny) - Conventional True Value (of a Quantity)
Hodnota, která je prisudzovaná určitej veličine a uznávaná (niekedy formou zmluvy) za hodnotu s neistotou vyhovujúcou danému účelu. Niekedy sa nazýva „stanovená hodnota“, „najlepší odhad hodnoty“, „dohodnutá hodnota“, alebo „referenčná hodnota"- pozor, nezamieňať s referenčnou hodnotou v zmysle stanovenej hodnoty alebo rozsahu veličiny, ktorá ovplyvňuje výsledok merania. [4]


Korekčný súčiniteľ - Correction Factor
Faktor, ktorým sa neopravený výsledok merania násobí k vyrovnaniu systematickej chyby. [4]


Korekčná hodnota / Korekcia- Correction Value
Hodnota, ktorá pri algebrickom pripočítaní k neopravenému výsledku merania vyrovnáva systematickú chybu. [4]


DABAK - Dánska akreditácia. Udeľuje akreditáciu v Dánsku pod záštitou Dánskej agentúry pre obchod a priemysel Ministerstva podnikania a priemyslu.


Legálna metrológia - Legal Metrology
Pozri Metrology, Legal - Legálna metrológia.


Medzinárodný (merací) etalón - International (Measuring) Standard
Etalón uznaný medzinárodnou dohodou na to, aby slúžil v medzinárodnom rozsahu, ako základ na stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny. [4]


Portugalský úrad pre kvalitu IPQ - Instituto Portuguěs da Qualidade - Národný metrologický ústav Portugalska.


Ústav referenčných materiálov a meraní IRMM - Institute for Reference Materials and Measurements - Stredisko spoločného výskumu Európskej komisie.


Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO - International Organisation for Standardisation.


Národný metrologický ústav Nórska- Justervesenet


Maximálne prípustné chyby (meradla) - Maximum Permissible Errors (of a Measuring Instrument)
Krajné hodnoty chyby povolenej špecifikáciami, predpismi atď. pre dané meradlo. [4]


Meraná veličina- Measurand
Konkrétna veličina, ktorá je predmetom merania. [4]


Meranie- Measurement
Súbor činností, s cieľom stanoviť hodnotu určitej veličiny. [4]


Meracia jednotka - Measurement Unit
Pozri Určitá hodnota veličiny- Unit of measurement - definovaná a prijatá zmluvou, podľa ktorej sú iné veličiny rovnakého druhu porovnávané za účelom vyjadrenia jej hodnoty vo vzťahu k tejto veličine. [4]


Meriací reťazec - Measuring Chain
Skupina prvkov meracieho prístroja alebo meracieho systému, ktorá vytvára cestu pre merací signál od vstupu až po výstup. [4]


Meradlo, merací prístroj - Measuring Instrument
Zariadenie určené na meranie, samostatné alebo s prídavným zariadením. [4]


Medzera stupnice- Scale Spacing
Vzdialenosť medzi dvoma následnými, susednými značkami na stupnici, ktorá je meraná po celej dĺžke stupnice.


Medzné chyby (pre meradlo) – Error Limit (for a Measuring Instrument)
Maximálna hodnota pre chybu prípustnú podľa špecifikácie, predpisu atď. pre dané meradlo. [4]


EUROlab - Organizácia pre dobrovoľnú spoluprácu skúšobných a kalibračných laboratórií v Európe.


EUROMET - Organizácia pre spoluprácu 22 národných metrologických ústavou v Európe, Turecku a Európskej komisie.


Fundamental Metrology – pozri Metrology, Fundamental


Generálna konferencia pre váhy a miery - General conference on measures and weights - pozri CGPM


Príručka na vyjadrovanie neistoty v oblasti meraní GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – príručku vydali BIPM, IEC, ISO, OIML a IFCC (Medzinárodná federácia klinickej chémie), IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a IUPAP (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej fyziky). [6]


Merací systém - Measuring System
Úplný súbor meradiel a ďalších zariadení sústredených na vykonávanie určitých meraní. [4]


Meracia jednotka mimo systém - Measuring Unit off-System
Jednotka merania, ktorá nepatrí do daného systému jednotiek. [4]


Spolkový Úrad pre metrológiu a akreditáciu - Národný metrologický ústav Švajčiarsko METAS – Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, predtým Eidgenössisches Amt für Messwesen (EAM).


Metrická konvencia - Metre Convention
Medzinárodná zmluva prijatá v roku 1875 z dôvodu zabezpečenia globálneho jednotného systému meracích jednotiek. V roku 1998 mala zmluva 48 členských štátov.


Metóda merania - Method of Measurement
Logický sled operácií všeobecne popísaných, ktoré sa vykonávajú pri meraniach. [4]


Metrický systém- Metric System
Merací systém založený na metre a kilograme. Následne rozpracovaný do systému SI.


Metrologická oblasť - Metrology Subject Field


Metrológia, fundamentálna - Metrology, Fundamental
Neexistuje žiadna medzinárodná definícia výrazu „fundamentálnej metrológie", napriek tomu sa tento výraz používa na označenie najpresnejšej úrovne merania v danej disciplíne.


Metrológia, priemyselná- Metrology, Industrial
Zabezpečuje dôležitú funkciu meradiel používaných v priemysle ako aj vo výrobných a skúšobných procesoch.


Metrológia, legálna - Metrology, Legal
Zabezpečuje presnosť meraní tam, kde merané hodnoty môžu mať vplyv na zdravie a bezpečnosť, alebo na priehľadnosť finančných transakcií.


Metrológia, vedecká - Metrology, Scientific
Usiluje o definovanie, rozvoj a uchovávanie etalónov.


MID - Smernice pre meradlá- Measuring Instruments Directive.


Mŕtve pásmo - Dead Band
Rozsah, v ktorom sa môže meniť vstupný signál v obidvoch smeroch, bez toho aby to vyvolalo zmenu výstupného signálu, odozvy meradla (meracieho prístroja). [4]


Odvodená (meracia) jednotka- Derived Unit (of Measurement) - Meracia jednotka odvodenej veličiny v danej sústave veličín.


Nadväznosť- Traceability
Vlastnosť výsledku merania alebo hodnoty etalónu, ktorými je určený vzťah k uvedeným referenciám, spravidla národných alebo medzinárodných etalónov.


Najväčšie dovolené chyby (meracieho prístroja); medze dovolenej chyby (meracieho prístroja)- Error (of a Measuring Instrument), largest permissible; Maximum permissible error (of a measuring instrument); Limits of permissible error (of a measuring instrument)
Maximálne hodnoty pre dovolené chyby podľa špecifikácie, predpisu atď. pre dané meradlo. [4]


Náhodná chyba- Random Error
Výsledok merania mínus stredná hodnota, ktorá by vznikla z nekonečného počtu meraní tej istej meranej veličiny za podmienok opakovateľnosti.


Národný metrologický ústav - National Metrology Institute NMI


Národné referenčné laboratórium - National Reference Laboratory
Laboratórium, ktoré je prostredníctvom nadväznosti na primárne laboratórium v iných krajinách, schopné kalibrovať danú meranú veličinu vo vlastnej krajine na najvyššej poskytovanej úrovni.


NIST - Národný ústav pre normalizáciu a techniku - National Institute of Standards and Technology - Národný metrologický ústav Spojených štátov (federálny).


NMI - Často používaná anglická skratka pre Národný metrologický ústav niektorých krajín.


NMi - VSL - Národný metrologický ústav Holandska - Netherlands Meetinstituut - Van Swinden Laboratorium.


NPL - Národné fyzikálne laboratórium- National Physical Laboratory - Národný metrologický ústav Veľkej Británie.


NRC - Národná rada pre výskum, ústav národných etalónov, národný metrologický ústav Kanady- National Research Council, Institute for National Measurement Standards.


OFMET - Office Fédéral de Métrologie - Toto bola anglická verzia označenia švajčiarského národného metrologického ústavu, nemecky označovaný EAM, pozri METAS.


OIML - Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu - Organisation Internationale de Métrologie Légale.


Nastavenie meracieho prístroja - Adjustment of a Measuring Instrument
Postup, pri ktorom sa merací prístroj uvedie do funkčného stavu odpovedajúceho účelu, ktorému má slúžiť. [4]


Neutrálnosť- Transparency
Schopnosť meracieho prístroja neovplyvňovať meranú veličinu.


Neistota merania- Uncertainty of Measurement
Parameter pri meraní, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt meranej veličiny. Obvykle sa uznáva odhad neistoty v súlade so smernicami GUM.


Odchýlka - Deviation
Hodnota veličiny mínus jej referenčná hodnota. [4]


DFM - Dansk Institut for Fundamental Metrologi - národný metrologický ústav Dánska.


Odozva- Response
Vstupný signál pre merací systém možno nazvať stimulom a výstupný signál odozvou.


Odvodená veličina- Quantity Derive
Veličina definovaná v sústave veličín ako funkcia základných veličín tejto sústavy.


Opakovateľnosť (meradla)- Repeatability (of a Measuring Instrument)
Schopnosť meradla poskytovať veľmi blízke indikácie pri opakovaných meraniach tej istej meranej veličiny za tých istých podmienok meraní.


Opakovateľnosť (výsledkov meraní)- Repeatability (of Results of Measurements)
Blízkosť zhody medzi výsledkami následných meraní tej istej meranej veličiny vykonávaných za rovnakých podmienok. [4]


Overovanie spôsobilosti (laboratória)- Performance Testing (Laboratory)
Určovanie skúšobných schopností laboratória pomocou porovnávacích skúšok vykonávaných medzi laboratóriami.


Porovnávacie zariadenie- Transfer Equipment
Výraz „porovnávacie zariadenie“ je treba používať vtedy, keď porovnávací prostriedok nie je etalón.


Postup merania - Measurement Procedure
Súbor špecificky popísaných činností, ktoré sú používané pri bližšie určených meraniach, podľa danej metódy merania. [4]


Porovnávací etalón- Transfer Standard
Etalón používaný ako prostriedok na porovnávanie etalónov.


Pracovný rozsah- Working Range
Súbor hodnôt meraných veličín, kde sa predpokladá, že chyba meracieho prístroja leží v rozsahu špecifikovaných medzných hodnôt.


Pracovný etalón- Working Standard
Etalón, ktorý sa bežne používa na kalibráciu alebo kontrolu mier, meracích prístrojov alebo referenčných materiálov.


Prah citlivosti- Threshold, Resolution Capability (Discrimination)
Najväčšia zmena vstupného signálu, ktorá nespôsobí žiadnu pozorovateľnú zmenu výstupného signálu meracieho prístroja a zmena vstupného signálu sa uskutočňuje pomaly a monotónne.


Presnosť meradla (meracieho prístroja) - Accuracy of a Measuring Instrument
Schopnosť meradla udávať výsledky s hodnotou blízkou pravej hodnote. [4]


Presnosť merania - Accuracy of Measurement
Blízkosť zhody medzi výsledkom merania a pravou hodnotou meranej veličiny. [4]


Primárne laboratórium- Primary Laboratory
Laboratórium, ktoré vykonáva medzinárodne schválený výskum v oblasti fundamentálnej metrológie a ktorý realizuje a uchováva etalóny na najvyššej medzinárodnej úrovni.


Primárna metóda- Primary Method
Kvalitatívne najvyššia metrologická metóda, ktorou je možné popísať a poskytnúť úplný rozbor neistoty v jednotkách SI, a je možné jej výsledky prijať bez odkazu na etalón meranej veličiny.


Primárny referenčný materiál- Primary Reference Material
Pozri - Referenčné materiály, primárne - Reference material, primary.


Primárny etalón- Primary Standard
Etalón, ktorý je všeobecne považovaný za etalón s najvyššími metrologickými vlastnosťami a jeho hodnota je uznávaná bez nadväznosti na iné etalóny tej istej veličiny. [4]


Princíp merania- Principle of Measurement
Vedecký základ meracej metódy. [4]


Prístrojová konštanta - Instrument Constant


Prototyp- Prototype
Artefakt definujúci určitú meraciu jednotku. Prototyp kilogramu (závažie 1kg) je dnes v Paríži jediným prototypom v sústave SI.


PTB - Spolkový fyzikálno-technický ústav, Národný metrologický ústav Nemecka- Physikalisch-Technische Bundesanstalt


Referenčné podmienky - Reference Conditions
Predpísané podmienky pre skúšanie funkčnej spôsobilosti meradla, alebo pre vzájomné porovnávanie výsledkov meraní. [4]


Referenčné laboratórium- Reference Laboratory
Pozri Národné referenčné laboratórium- National reference laboratory.


Referenčný materiál (CRM), certifikovaný - Reference Material (CRM), Certified
Referenčný materiál s pripojeným osvedčením, ktorý má jednu alebo niekoľko vlastností. Jeho hodnota je certifikovaná postupom, ktorý zabezpečuje nadväznosť na presnú realizáciu jednotky. V nej sú vyjadrené hodnoty týchto vlastností a každá certifikovaná hodnota je sprevádzaná stanovenou neistotou s hodnotou spoľahlivosti.


Referenčný materiál- Reference Material (RM)
Materiál alebo látka, ktorých jedna alebo viac hodnôt vlastností sú dostatočne homogénne a stanovené s dostatočnou úrovňou k použitiu na kalibráciu prístrojového vybavenia, vyhodnotenia meraní alebo na stanovenie hodnôt materiálov.


Referenčný materiál, primárny- Reference Material, Primary
Referenčný materiál, ktorý má najvyššie metrologické kvality a jeho hodnota je zistená použitím primárnej metódy.


Referenčný etalón- Reference Standard
Etalón najvyššej metrologickej kvality, ktorý je dostupný na danom mieste alebo v danej organizácii a z ktorého sú odvodené merania vykonávané na danom mieste.


Referenčné hodnoty- Reference values
Súčasť referenčných podmienok pre ovplyvňujúce veličiny, ktoré pôsobia na merací prístroj. Pozri rovnako Hodnoty, určené- Values, Determined.


Relatívna chyba- Relative error
Podiel chyby merania na pravej hodnote meranej veličiny.


Reprodukovateľnosť (výsledkov meraní)- Reproducibility (of Results of Measurements)
Blízkosť zhody medzi výsledkami meraní tej istej meranej veličiny vykonávaných za zmenených podmienok.


Reťazec nadväznosti- Traceability Chain
Nepretržitý reťazec je definovaný ako Traceability - Nadväznosť.


Rozmer veličiny- Quantity Dimension
Výraz, ktorý je definovaný ako súčin mocnín činiteľov predstavujúcich základnú veličinu tejto sústavy. [4]


Rozsah stupnice- Scale Range
Súbor hodnôt vymedzený krajnými indikáciami na analógovom meradle.


Rozsah merania - Measuring Range
Súbor hodnôt meraných veličín, u ktorých sa má chyba meradla nachádzať v určených medziach. [4]


Rozpätie - Span
Hodnota rozdielu medzi dvoma medznými hodnotami menovitého rozsahu.


Sekundárny etalón - Secondary Standard
Etalón, ktorého hodnota je stanovená na základe porovnania s primárnym etalónom tej istej veličiny.


Skupinový etalón - Collective Standard
Súbor podobných stelesnených mier alebo meracích prístrojov, ktoré pri spoločnom využívaní tvoria etalón.


Snímač- Sensor
Prvok na meradle alebo meracom reťazci, ktorý je priamo ovplyvnený meranou veličinou.


Starostlivosť o etalóny - Maintenance of a Measurement Standard
Súbor opatrení nutných k udržovaniu metrologických charakteristík meracieho etalónu v pôvodnom stave.


Stelesnená miera - Material Measure
Predmet, ktorý má trvale počas používania reprodukovať alebo zabezpečovať reprodukciu, alebo poskytovať jednu alebo viac známych hodnôt danej veličiny; jedná sa napríklad o závažie, objemovú mieru, základnú mierku, alebo referenčný materiál.


Sústava SI – SI System
Medzinárodná sústava jednotiek (Le Système International d'Unités), ktorá nadväzuje na formálnu definíciu všetkých základných jednotiek SI a bola schválená Generálnou konferenciou pre váhy a miery.


Stabilita - Stability
Schopnosť meradla uchovávať svoje metrologické charakteristiky v priebehu času.


Stimul - Stimulus
Vstupný signál pre merací systém sa dá nazvať stimulom a výstupný signál sa dá nazvať odozvou.


Sústava meracích jednotiek - System of Measurement Units
Súbor základných a odvodených jednotiek pre danú sústavu veličín, ktoré sú definované podľa daných pravidiel.


Sústava jednotiek - System of Units
Pozri Sústava meracích jednotiek.


Systematická chyba (meradla) - Error (in a Measuring Instrument), Systematic - Systematické vykazovanie chyby meradla. [4]


Systematická chyba - Systematic Error
Stredná hodnota, ktorá by vznikla z nekonečného počtu meraní tej istej meranej veličiny za podmienok opakovateľnosti, od ktorej sa odráta pravá hodnota meranej veličiny.


Skúšanie- Testing
Technický postup pozostávajúci z určenia jednej alebo viac charakteristík daného produktu, procesu alebo služby v súlade so špecifikovaným postupom.


Systém MKSA - MKSA System
Systém meracích jednotiek vychádzajúcich z metra, kilogramu, sekundy a ampéru. V roku 1954 bol tento systém rozšírený o jednotky kelvin a kandela a dostal názov SI.


Štandardná odchýlka, experimentálna - Standard Deviation, Experimental
Parameter s pre n série meraní tej istej meranej veličiny, charakterizuje rozptyl výsledku a je udávaný vzorcom pre štandardnú odchýlku.


Štátny etalón - National Measurement Standard
Etalón schválený národným rozhodnutím pre danú krajinu ako základ pre pričleňovanie hodnôt iným etalónom danej veličiny. [4]


Trieda presnosti - Accuracy Class
Trieda mieriacich prístrojov, ktorá spĺňa určité metrologické požiadavky stanovené na udržiavanie chýb v rozsahu špecifikovaných medzných hodnôt. [4]


Veličina (merateľná) - Quantity (Measurable)
Atribút určitého javu, telesa alebo látky, ktorý možno kvalitatívne odlíšiť a kvantitatívne určiť.


Vplyvná veličina - Influence Quantity
Veličina, ktorá nie je meranou veličinou (veličinou podliehajúcou meraniu), avšak ktorá má vplyv na výsledok merania. [4]


Výsledok, opravený - Result, Corrected
Výsledok merania po oprave systematickej chyby.


Výsledok merania - Measuring Result
Hodnota pričlenená určitej meranej hodnote, ku ktorej sa dospelo meraním. [4]