Rušenie

   Prírodné (prirodzené) zdroje rušivých signálov musíme brať ako fakt. Ich vzniku väčšinou nemôžeme zabrániť, a zostáva iba predchádzať ich následkom. Naproti tomu umelé zdroje rušenia, ktoré vznikli ľudskou technickou činnosťou, môžeme obmedziť respektíve ich úplne potlačiť.

Elektromagnetické rušenie


   Každý elektrotechnický systém môžeme považovať zároveň za zdroj i za príjmač elektromagnetického rušenia. Z praktických dôvodov však napriek tomu vyčleňujeme typickú skupinu systémov, u ktorých vysoko prevažuje proces generovania rušivých signálov nad ich nežiadúcim príjmom, a nazývame ich zdrojmi elektromagnetického rušenia alebo tiež interferenčnými zdrojmi. Elektromagnetické zdroje rušenia môžeme rozdeliť podľa časového priebehu rušivého signálu. Impulzné rušenie má charakter časovej postupnosti jednotlivých impulzov alebo prechodných javov. Opakom je tzv. spojité rušenie, ktoré nemôže byť považované za postupnosť oddelených javov a pôsobí kontinuálne na rušené zariadenie. Kombináciou spojitého a impulzného rušenia je kvázi-impulzné rušenie.
   Elektromagnetické žiarenie prítomné v prostredí vytvára "šum v pozadí", ktorý môže rušiť proces spracovania a prenosu signálu. Podľa zdroja ho môžeme rozdeliť na:


  • elektrostatický,
  • magnetický,
  • elektromagnetický.


   Elektrostatické pole je generované prítomnosťou zdroja napätia bez toku prúdu. Magnetické polia vytvára tečúci prúd alebo permanentný magnet. Elektromagnetický šum s frekvenciou 50Hz (a násobkami harmonických zložiek) je spôsobený spotrebičmi pripojenými do siete ako aj samotnou rozvodnou sústavou.